Close

PRAWNE I SPOŁECZNE

UWARUNKOWANIA

POLITYKI RODZINNEJ

WARSZAWA

22 WRZEŚNIA 2017

Katedra Socjologii Prawa

Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytetu Warszawskiego

ORGANIZATORZY:

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Instytut na rzecz

 Kultury Prawnej

Ordo IurisDAWNY GMACH BIBLIOTEKI UW

KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

konferencja jest bezpłatna

wymagana jest rejestracja przez stronę internetową

rejestracja jest otwarta do 19 września  2017

liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej

międzynarodowa konferencja naukowa

22 września 2017

8.30 - 17.30

Gmach dawnej biblioteki UW

Krakowskie Przedmieście 26/28

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE WYSTĄPIEŃ

Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy zaobserwować istotną zmianę, jakiej uległa pozycja rodziny w polityce społecznej.


Znalazło to wyraz nie tylko w nazwie ministerstwa za nią odpowiedzialnego, ale również w ważnych posunięciach legislacyjnych i ożywionej debacie publicznej. Tym istotniejsze stają się odpowiedzi na pytania o pożądane kierunki tej polityki.

  • Jakimi preferencjami powinien kierować się prawodawca kształtując jej instrumenty?


  • Które spośród jej mechanizmów mogą najskuteczniej realizować zakładane cele?


  • Czy polityka rodzinna powinna być traktowana przede wszystkim jako wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, czy raczej jako inwestycja?


  • Czy jej instrumenty powinny afirmować określony model rodziny? 


Tę ważną problematykę podejmować będzie międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”.


Podstawowym jej celem jest ocena adekwatności różnych kategorii instrumentów polityki rodzinnej na gruncie aksjologii ustrojowej współczesnych państw, w tym w szczególności norm Konstytucji RP z 1997 r., oraz na gruncie norm prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

Podjęte zostaną też pytania o sposób usytuowania niezarobkowej pracy związanej z opieką nad dziećmi na gruncie definicji pracy przyjętych w systemie prawnym oraz w terminologii nauk społecznych i ekonomii, a także próba oceny jej znaczenia w perspektywie polityki rodzinnej prowadzonej przez władze publiczne.

Analizie poddana zostanie rola instrumentów polityki rodzinnej w systemie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Przedmiotem dyskusji będzie także efektywność instrumentów polityki rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem oceny postulatów deinstytucjonalizacji usług społecznych.

ZAGADNIENIE I PROBLEMATYKA KONFERENCJI

15.15-15.45 Przerwa kawowa

11.00-11.30 Przerwa kawowa 

8:30 –   9:00       Rejestracja

Prof. Aleksander Bobko – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

Konstytucyjny status rodziny a polityka rozwojowa państwa.
Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris


Prawnokonstytucyjny status dziecka
Dr Marcin Stębelski, Uniwersytet Warszawski


Rosnąca rola państwa w życiu rodziny
Prof. Stephen Baskerville, Patrick Henry College


Rozpad współczesnej rodziny – rzeczywiste konsekwencje politycznych iluzji
Prof. Bryce Christensen, Uniwersytet Southern Utah

13.00-14.00 Lunch 

Polityka rodzinna a polityka równości płci
Dr Małgorzata Pawlus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Postrzeganie domowej opieki nad dziećmi oraz pracy zawodowej matek i ojców w dokumentach Unii Europejskiej 
Karolina Pawłowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris


Efekty degenderyzacji polityki rodzinnej
Belinda Brown, University College London

Młodzież jako centralna inwestycja skutecznej polityki rodzinnej

Dr Szymon Grzelak, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

17:20 – 17:30       Podsumowanie

Macierzyństwo a polityka rodzinna: reewaluacja kwestii opieki oraz produktywności w gospodarstwie domowym
Prof. Neil Gilbert, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley


Wartość ekonomiczna pracy domowej
Dr Katalin Szép, Węgierska Akademia Nauk, Węgierski Główny Urząd Statystyczny


Rodzicielstwo - czas i obecność rodziców poświęcone dzieciom

Dr László Márki, Węgierska Akademia Nauk, prezes Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin

HARMONOGRAM KONFERENCJI

Świadczenia pieniężne na opiekę nad dzieckiem jako instrument polityki – korzyści  i ograniczenia 

Prof. Jorma Sipilä, Uniwersytet w Tampere


Prawne ramy polityki państwa w zakresie opieki nad dzieckiem a zasada pomocniczości – analiza komparatystyczna

Dr Tymoteusz Zych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ordo Iuris


Polityka rodzinna a polityka podatkowa
Olaf Szczypiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Ordo Iuris


Polityka rodzinna w ustroju zdecentralizowanym – analiza porównawcza i wnioski dla Polski

Dr hab. Arkadiusz Radwan, Instytut Allerhanda11.30 -13.00 Panel II

Polityka rodzinna a inne polityki państwa

9:00 –   9:30       Powitanie

14.00 -15.15 Panel III

Wartość ekonomiczna pracy wykonywanej przez rodziców a priorytety rozwojowe państwa


Tünde Fűrész – Pełnomocnik Rządu, Departament Polityki ds. Rodziny i Kobiet, Węgry

15.45 -17.20 Panel IV

W kierunku innowacyjnych instrumentów polityki rodzinnej


Wystąpienie wprowadzające

9.30 -11.00 Panel I

Konstytucyjne i aksjologiczne uwarunkowania polityki rodzinnnej

W każdym panelu przewidziane jest 15 minut na dyskusję.

PRELEGENCI

Olaf Szczypiński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,

Instytut Ordo Iuris

Prof. Stephen Baskerville Patrick Henry College

Dr Marcin Stębelski Uniwersytet Warszawski

Dr Tymoteusz Zych

Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego

w  Warszawie,

Instytut Ordo Iuris

Belinda Brown

University College London

Prof. Bryce Christensen Uniwersytet Southern Utah

Prof. Jorma Sipilä Uniwersytet w Tampere

Prof. Neil Gilbert Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley

Dr László Márki

Węgierska Akademia Nauk

Dr Małgorzata Pawlus

Uniwersytet Kardynała

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. UW dr hab.

Aleksander Stępkowski Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris

Dr Katalin Szép

Węgierska Akademia Nauk, Węgierski Główny Urząd Statystyczny

Dr Szymon Grzelak

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

Karolina Pawłowska Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris

Dr hab. Arkadiusz Radwan

Instytut Allerhanda

PATRONAT HONOROWY

Patronat nad konferencją objął

 Wicepremier Rządu RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Jarosław Gowin

Patronat nad konferencją objął

 Wicepremier Rządu RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prof. Piotr Gliński

Patronat nad konferencją objęła

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Pani Elżbieta Rafalska

MECENAS KONFERENCJI

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

KONTAKT

Telefon: (22) 404 38 50
E-mail: konferencja@ordoiuris.pl

© 2017 Ordo Iuris. All Rights Reserved.