MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

PRAWNE I SPOŁECZNEUWARUNKOWANIAPOLITYKI RODZINNEJ

DAWNY GMACH BIBLIOTEKI UWKRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

WARSZAWA 22 WRZEŚNIA 2017

ORGANIZATORZY:

Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut na rzecz Kultury Prawnej
Ordo Iuris


Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej

międzynarodowa konferencja naukowa

22 września 20178.30 - 17.30Gmach dawnej biblioteki UWKrakowskie Przedmieście 26/28

konferencja jest bezpłatnawymagana jest rejestracja przez stronę internetowąrejestracja jest otwarta do 19 września  2017
liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

ZAPEWNIAMY TŁUMACZENIE SYMULTANICZNE WYSTĄPIEŃ

ZAGADNIENIE I PROBLEMATYKA KONFERENCJI

Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy zaobserwować istotną zmianę, jakiej uległa pozycja rodziny w polityce społecznej.


Znalazło to wyraz nie tylko w nazwie ministerstwa za nią odpowiedzialnego, ale również w ważnych posunięciach legislacyjnych i ożywionej debacie publicznej. Tym istotniejsze stają się odpowiedzi na pytania o pożądane kierunki tej polityki.

  • Jakimi preferencjami powinien kierować się prawodawca kształtując jej instrumenty?


  • Które spośród jej mechanizmów mogą najskuteczniej realizować zakładane cele?


  • Czy polityka rodzinna powinna być traktowana przede wszystkim jako wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, czy raczej jako inwestycja?


  • Czy jej instrumenty powinny afirmować określony model rodziny? 


Tę ważną problematykę podejmować będzie międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Prawne i społeczne uwarunkowania polityki rodzinnej”.


Podstawowym jej celem jest ocena adekwatności różnych kategorii instrumentów polityki rodzinnej na gruncie aksjologii ustrojowej współczesnych państw, w tym w szczególności norm Konstytucji RP z 1997 r., oraz na gruncie norm prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej.

Analizie poddana zostanie rola instrumentów polityki rodzinnej w systemie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego. Przedmiotem dyskusji będzie także efektywność instrumentów polityki rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem oceny postulatów deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Podjęte zostaną też pytania o sposób usytuowania niezarobkowej pracy związanej z opieką nad dziećmi na gruncie definicji pracy przyjętych w systemie prawnym oraz w terminologii nauk społecznych i ekonomii, a także próba oceny jej znaczenia w perspektywie polityki rodzinnej prowadzonej przez władze publiczne.

HARMONOGRAM KONFERENCJI

8:30 –   9:00       Rejestracja

9:00 –   9:30       Powitanie

Wystąpienie wprowadzające

Prof. Aleksander Bobko – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska

Tünde Fűrész – Pełnomocnik Rządu, Departament Polityki ds. Rodziny i Kobiet, Węgry

W każdym panelu przewidziane jest 15 minut na dyskusję.

9.30 -11.00 Panel I

Konstytucyjne i aksjologiczne uwarunkowania polityki rodzinnnej

Konstytucyjny status rodziny a polityka rozwojowa państwa.
Prof. UW dr hab. Aleksander Stępkowski, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris


Prawnokonstytucyjny status dziecka
Dr Marcin Stębelski, Uniwersytet Warszawski


Rosnąca rola państwa w życiu rodziny
Prof. Stephen Baskerville, Patrick Henry College


Rozpad współczesnej rodziny – rzeczywiste konsekwencje politycznych iluzji
Prof. Bryce Christensen, Uniwersytet Southern Utah

11.00-11.30 Przerwa kawowa 

11.30 -13.00 Panel II

Polityka rodzinna a inne polityki państwa

Polityka rodzinna a polityka równości płci
Dr Małgorzata Pawlus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Postrzeganie domowej opieki nad dziećmi oraz pracy zawodowej matek i ojców w dokumentach Unii Europejskiej 
Karolina Pawłowska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris


Efekty degenderyzacji polityki rodzinnej
Belinda Brown, University College London

Młodzież jako centralna inwestycja skutecznej polityki rodzinnej

Dr Szymon Grzelak, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej

13.00-14.00 Lunch 

14.00 -15.15 Panel III

Wartość ekonomiczna pracy wykonywanej przez rodziców a priorytety rozwojowe państwa


Macierzyństwo a polityka rodzinna: reewaluacja kwestii opieki oraz produktywności w gospodarstwie domowym
Prof. Neil Gilbert, Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley


Wartość ekonomiczna pracy domowej
Dr Katalin Szép, Węgierska Akademia Nauk, Węgierski Główny Urząd Statystyczny


Rodzicielstwo - czas i obecność rodziców poświęcone dzieciom

Dr László Márki, Węgierska Akademia Nauk, prezes Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin

15.15-15.45 Przerwa kawowa

15.45 -17.20 Panel IV

W kierunku innowacyjnych instrumentów polityki rodzinnej


Świadczenia pieniężne na opiekę nad dzieckiem jako instrument polityki – korzyści  i ograniczenia 

Prof. Jorma Sipilä, Uniwersytet w Tampere


Prawne ramy polityki państwa w zakresie opieki nad dzieckiem a zasada pomocniczości – analiza komparatystyczna

Dr Tymoteusz Zych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Ordo Iuris


Polityka rodzinna a polityka podatkowa
Olaf Szczypiński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Ordo Iuris


Polityka rodzinna w ustroju zdecentralizowanym – analiza porównawcza i wnioski dla Polski

Dr hab. Arkadiusz Radwan, Instytut Allerhanda17:20 – 17:30       Podsumowanie

PRELEGENCI

Belinda Brown
University College London

Prof. Bryce Christensen Uniwersytet Southern Utah

Prof. Stephen Baskerville Patrick Henry College

Prof. Neil Gilbert Uniwersytet Kalifornijski, Berkeley

Dr Szymon GrzelakInstytut Profilaktyki Zintegrowanej

Dr László Márki
Węgierska Akademia Nauk

Dr Małgorzata Pawlus
Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Karolina Pawłowska Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris

Dr hab. Arkadiusz RadwanInstytut Allerhanda

Prof. Jorma Sipilä Uniwersytet w Tampere

Dr Marcin Stębelski Uniwersytet Warszawski

Prof. UW dr hab.
Aleksander Stępkowski Uniwersytet Warszawski, Instytut Ordo Iuris

Olaf Szczypiński Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
Instytut Ordo Iuris

Dr Katalin Szép
Węgierska Akademia Nauk, Węgierski Główny Urząd Statystyczny

Dr Tymoteusz Zych
Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
w  Warszawie,
Instytut Ordo Iuris

PATRONAT HONOROWY

Patronat nad konferencją objął Wicepremier Rządu RP Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dr Jarosław Gowin

Patronat nad konferencją objął Wicepremier Rządu RP Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. Piotr Gliński

Patronat nad konferencją objęłaMinister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska

MECENAS KONFERENCJI

GŁÓWNY PATRON MEDIALNY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

KONTAKT

Telefon: (22) 404 38 50
E-mail: [email protected]

© 2017 Ordo Iuris. All Rights Reserved.